Information om lederjob

Der er i øjeblikket ingen ledige lederjobs på sømandshjemmene i Grønland.

 

Stillingsbeskrivelse

For ledere på sømandshjemmene i Grønland

 

Lederparret/lederen - herefter blot nævnt "lederen" har ansvar for sømandshjemmets samlede drift, herunder:

Reception

        Lederen har ansvar for booking af gæster, for en venlig og imødekommende modtagelse og servicering. Lederen har ansvar for at arbejde på en høj belægningsprocent.

Cafeteria og køkken

         Det er Lederens ansvar, at sikre, at maden er indbydende, velsmagende og til en rimelig pris, og at der er en høj hygiejnisk standard i køkken og cafeteria.

Varekøb

        Indkøb foretages efter gældende retningslinjer. Der foreligger p.t. indkøbsaftale med firmaet Arctic Import, hvorfra varer bestilles og indkøbes ud fra de aftalte rammer, og det udarbejdede bestillingssystem.

Bygninger

        Lederen har ansvar for, at sømandshjemmet overalt fremstår rent, pænt og velholdt, så det er et indbydende sted, hvor man gerne kommer igen.

        Lederen er medansvarlig for en økonomisk forsvarlig drift af Sømandshjemmets tekniske anlæg.

        Reparation af pludseligt opståede skader og andre nødvendige reparationer iværksættes straks. Større reparationer, vedligeholdelsesarbejder og bygningsmæssige ændringer iværksættes efter aftale med administrationschefen.

Inventar

         Det påhviler Lederen at tage vare på inventar og møblement. Indkøb af nyt inventar og større maskiner foretages i samarbejde med administrationschefen, efter et af bestyrelsen fastlagt og godkendt budget.

Service

         Lederen har ansvar for, at sømandshjemmet har en god service, så alle, som kommer på sømandshjemmet, føler sig velkomne, og oplever et miljø, hvor de bliver set som enkeltpersoner. Det gælder såvel de faste lokale brugere af cafeteriet, de håndværkere og handelsrejsende, som i arbejdsmæssig sammenhæng bor på sømandshjemmet i kortere eller længere tid, turister på gennemrejse eller ferieophold og andre, som kigger forbi.

         Derfor er lederen serviceorienteret og har ansvar for, at sømandshjemmets medarbejdere er bevidste om at yde en god service.

Markedsføring

         Lederen er opmærksom på mulige markedsføringsmæssige muligheder og er opsøgende i forhold til såvel offentlige- som private virksomheder og organisationer.

 

 Forhold til lokalområdet

         Lederen er opmærksom på de PR-muligheder, der ligger gemt i det lokale engagement, og udvælger hvilke aktiviteter, sømandshjemmet skal iværksætte og/eller deltage i. Lederen er aktivt opsøgende med at tilbyde hjemmets faciliteter til lokale arrangementer.

         Lederen søger et godt samarbejde med lokale håndværkere og virksomheder og med den lokale grønlandske kirke.

         Lederen er synlig i lokalsamfundet og involverer sig i relevante netværk.

Personale

         Sømandshjemmet ledes og styres af sømandhjemslederen. Lederen har ansvar for personalets arbejdsmæssige forhold. Derfor lægger lederen vægt på en omsorgsfuld og god personalepleje og personaleledelse.

         Sømandshjemslederen er synlige i sin ledelse, viser vejen for medarbejderne og er et godt eksempel.

        Lederen opmuntrer medarbejderne til at være tydelige medmennesker og til at dele evangeliet med mennesker, de er i kontakt med.

Lederen har en særlig opgave i forhold til de ansatte volontører, for hvem lederen er en åndelig medvandrer og en aktiv samtalepartner. Lederen skaber  et sundt kristent fællesskab med volontørerne.
Lederen går foran og støtter og opmunterer volontørerne til diakonalt og evangeliserende arbejde.

         Lederen har ansvar for en velfungerende sikkerhedsorganisation og APV.

Ansættelse og afskedigelse af personale fra DAnmark sker efter aftale med administrationschefen.

Økonomi

         Lederen udviser sund fornuft og sparsommelighed i indkøb og forbrug, har fokus på økonomi og er i tæt i samarbejde med regnskabsafdelingen i Vejle.

         Drifts- og investeringsbudgetter udarbejdes af forretningschefen/administrationschefen i samarbejde med lederen.

         Der udarbejdes dagligt kasseopgørelse. Samtlige bilag og fakturaer til betaling tilsendes løbende ISM’s regnskabskontor.

         Sømandshjemmets priser kalkuleres og fastsættes i samarbejde med forretningschefen.

         Lederen er ansvarlig for udformning og rettidig indberetning af hotelstatistik.

Mission

         Lederen har ansvar for at forestå diakonale og evangeliserende aktiviteter på og ud fra sømandshjemmet. Herunder at forestå, at der holdes en daglig (morgen)andagt, hvor gæster inviteres med, og hvor personalet deltager i så stort omfang, som muligt. Det er vigtigt, at dette tilbud er synligt for gæsterne, og at personalet forstår, at det er en integreret del af at arbejde på sømandshjemmet. Endvidere afholdes en ugentlig bibeltime, ligeledes hvor gæster og personale inviteres til at deltage.

         Da der er begrænset adgang til et sundt åndeligt fællesskab udenfor sømandshjemmet, er den daglige andagt og den ugentlige samling af stor betydning for de danske volontørers åndelige liv. Derfor prioriterer lederne andagterne, bibeltimerne og det kristne fællesskab højt, og viser derved deres medarbejdere betydningen af et sundt kristenliv.

         Lederen har ansvar for, at sømandshjemmet er en naturlig del af havnemiljøet. Derfor aflægger lederen ofte havne- og skibsbesøg for at tilbyde menneskelig og åndelig hjælp til søfolkene og de mennesker, der færdes på havnen, og for at invitere til at komme på sømandshjemmet. Sømandshjemmets volontører involveres i den udstrækning, de har lyst og frimodighed til.

         Lederen er opmærksom på mulighederne for diakonale og evangeliserende aktiviteter, og involverer volontørerne i disse.


I Nuuk har sømandshjemmet ansat en sømandsmissionær, og her påhviler opgaverne under dette punkt ham. Lederen er i stedet i samarbejde med sømandsmissionæren i dennes opgaver og støtter op herom.

Formål

         Lederen har ansvar for, at sømandshjemmet drives i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte grundlag og formål for Indenlandsk Sømandsmission.

Samarbejde

         Lederens er i tæt samarbejde med forretningschefen og administrationschefen om den forretningsmæssige og personalemæssige del af arbejdet og med sømandsmissionæren og generalsekretæren om den diakonale og evangeliserende del.

  Reference

         Lederens nærmeste foresatte er administrationschefen. Lederens henvendelser til Indenlandsk Sømandsmissions Hovedbestyrelse sker via nærmeste foresatte.

Vedtægtsbestemt formål

for ISM

 

Vedtægternes § 2. Grundlag

Sømandsmissionens grundlag er Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

 

Vedtægternes § 3. Formål

Sømandsmissionens formål er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk samt øvrige befolkningsgrupper, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland, som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse.

 

Sømandsmissionen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og arbejder som selvstændig forening i samklang med denne forening.

  

Sømandsmissionen kan generelt frit samarbejde med associerede foreninger nationalt og internationalt, hvor det er hensigtsmæssigt.

 

 

Erik Ramballe Hansen
Forretningsschef
Tlf : 3393 2543
Mobil : 3050 6976
erik@soemandshjem.gl

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Jobmuligheder

Læs om jobmulighederne i Grønland:
Leder/Lederpar
volontør

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.