Vedtægter for Indenlandsk Sømandsmission

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Indenlandsk Sømandsmission (Sømandsmissionen).
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2 Grundlag

Sømandsmissionens grundlag er Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

§ 3 Formål

Sømandsmissionens formål er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere herunder til internationale søfolk samt øvrige befolkningsgrupper, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland, som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse.

Sømandsmissionen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og arbejder som selvstændig forening i samklang med denne forening.

Sømandsmissionen kan generelt frit samarbejde med associerede foreninger nationalt og internationalt, hvor det er hensigtsmæssigt.

§ 4 Arbejdsområder

Sømandsmissionens arbejdsområder er i hovedtræk følgende:

 • Mission og velfærd (diakoni) i det maritime miljø i Danmark og Grønland
       Herunder faste baser på de danske havne og grønlandske byer, mobile baser og ophold og arrangementer for sømands- og fiskerenker og deres børn
 • Sømandsmissionens Venner
        Herunder sømandskredse, årsmøde, blad og andre aktiviteter til fremme for venner af Sømandsmissionen
 • Drift af de grønlandske sømandshjem
 • Drift af missionsskibene Bethel og Duen både til eget arbejdsbrug og til udlejning
 • Drift af Ejendomsselskabet Havnepladsen 1
 • Drift af feriehjemmet Aggershøj
 • Paraplyorganisation for de tilknyttede danske sømandshjem

§ 5 Midler

Sømandsmissionens midler til arbejdet tilvejebringes ved:

• Fundraising
        Bidrag fra Sømandsmissionens Venner, bidragsydere og sømandskredse
        Kollekter i kirker, menigheder og foreninger
        Basarer, bortlodning m.v.
• Fondraising
• Genbrug
• Drift af forretning og bidrag fra grønlandske og danske sømandshjem

§ 6 Bestyrelse

Sømandsmissionen ledes af en hovedbestyrelse, der består af 7-10 medlemmer og har følgende sammensætning:

• 3 medlemmer vælges af Indre Mission i Danmark. Den ene af disse skal vælges som repræsentant for Sømandsmissionens kredse

1 medlem vælges af alle medarbejdere, som er ansat af hovedbestyrelsen eller daglig ledelse. Kandidaten skal findes i missionærflokken og primært være beskæftiget i Danmark

1 medlem vælges af hovedbestyrelsen som repræsentant for sømandshjemmene i Danmark

1 medlem vælges af Den Grønlandske Kirke. Den valgte skal være tjenestegørende i Grønland

1 medlem vælges af hovedbestyrelsen

Derudover kan hovedbestyrelsen supplere sig med indtil 3 medlemmer

Samtlige bestyrelsesmedlemmer som beskrevet ovenfor vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Det bestyrelsesmedlem, der er valgt af medarbejderne, udtræder i fald vedkommende stopper i tjenesten.

Hovedbestyrelsen har udover det ovenover nævnte antal medlemmer ret til at supplere sig med observatører, som kan deltage ved bestyrelsesmøder. Disse observatører har alene taleret og ikke stemmeret.

§ 7 Bestyrelsens arbejde

Hovedbestyrelsen konstituerer sig hvert år ved det første årlige møde og vælger af sin midte hvert år en formand, en næstformand og eventuelt en kasserer.

Der afholdes mindst 4 møder årligt, men der kan indkaldes til yderligere bestyrelsesmøder såfremt formanden eller næstformanden eller 2 af medlemmerne af bestyrelsen finder dette fornødent.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde skriftligt med mindst 8 dages varsel med udsendelse af dagsorden.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

På hovedbestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der udfærdiges referat af det på hovedbestyrelsesmøderne besluttede.

Hovedbestyrelsesmedlemmer afgår ved udgangen af den måned de fylder 70 år.

§ 8 Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.
Formanden er født formand for forretningsudvalget.

Hovedbestyrelsen nedsætter i øvrigt de for Sømandsmissionen nødvendige udvalg og arbejdsgrupper.

§ 9 Sømandsmissionens Venner

Enhver kan blive medlem af Sømandsmissionen Venner og derved medlem af Sømandsmissionen ved at:
enten ved at abonnerer på Sømandsmissionens blad
eller ved at give et bidrag på min 200 kr.

Sømandsmissionens Venner indbydes til årsmøder og andre arrangementer.

§ 10 Årsmøde

Der afholdes årsmøde årligt inden udgangen af september måned.

Årsmødet indkaldes ved indrykning af dagsorden i Sømandsmissionens blad eller ved særkilt udsendelse af dagsorden til Sømandsmissionens Venner.

Forslag fra hovedbestyrelsen eller medlemmerne til behandling på årsmødet skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Årsmødet finder sted efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller medlemmer
5. Orientering om valg af formand
6. Orientering om hovedbestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemmer, der ønsker at afgive stemme, skal enten have betalt abonnement på Sømandsmissionens blad eller have givet et bidrag på min 200 kr. i indeværende kalenderår senest 14 dage inden årsmødet.

Årsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

§ 11 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 50 medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden forlanger dette.

Årsmødet der afholdes efter mindst 50 medlemmers forlangende skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse i sekretariatet.

Reglerne for afholdelse af det ekstraordinære årsmøde følger i øvrigt reglerne for det ordinære årsmødes afholdelse dog således at det er muligt at fravige kravet til dagsorden som anført for det ordinære årsmøde.

§ 12 Personaleforhold

Sømandsmissionens hovedbestyrelse ansætter og afskediger en generalsekretær, der på hovedbestyrelsens vegne leder det daglige arbejde.

Endvidere ansætter og afskediger hovedbestyrelsen alle ledende medarbejdere samt sømandsmissionærer.

Generalsekretæren er berettiget til indenfor den af hovedbestyrelsen aftalte normering at ansætte og afskedige øvrigt personale og har i øvrigt ansvaret for den daglige drift efter retningslinjer, der forinden er aftalt med hovedbestyrelsen.

Generalsekretæren er forpligtet til at orientere hovedbestyrelsen om det i den daglige drift passerede herunder om den økonomiske udvikling.

§ 13 Tilknyttede danske sømandshjem

Et dansk sømandshjem kan stå i tilknytning til Sømandsmissionen, idet de dog hver for sig er selvejende institutioner (fonde) med egen lokal bestyrelse jævnfør "Vedtægter for Sømandshjem", § 1 og 4.

En tilknytning mellem Sømandsmissionen og et dansk sømandshjem kan kun ophæves under iagttagelse af bestemmelserne i § 12 i "Vedtægter for Sømandshjem med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission i Danmark".

Når bestyrelsen for et sømandshjem i tilknytning til Sømandsmissionen overvejer køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller indgåelse af lejeaftaler vedrørende lokaler til brug for sømandshjemmet, er den pågældende bestyrelse pligtig at indhente hovedbestyrelses udtalelse om spørgsmålet, forinden bindende aftaler indgås. Jævnfør § 5 i "Vedtægter for Sømandshjem i tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission i Danmark".

§ 14 Tegningsregel

Sømandsmissionen tegnes af formanden, eller i dennes forfald næstformanden, og underskriver i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem alle for Sømandsmissionens juridisk bindende papirer.

Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tilhørende Sømandsmissionen eller optagelse af lån kan ikke ske, med mindre sådant forinden er vedtaget af hovedbestyrelsen.

§ 15 Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af ændringer i disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af hovedbestyrelsens medlemmer.

Såfremt der ikke opnås et sådan flertal kan der indkaldes til ekstraordinært årsmøde som anført i § 11.

§ 16 Opløsning

Til gennemførelse af opløsning af Indenlandsk Sømandsmission kræves mindst 5/6 flertal af hovedbestyrelsens medlemmer.

Såfremt 5/6 af hovedbestyrelsens medlemmer ikke er til stede ved det opløsende bestyrelsesmøde kan hovedbestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til nyt bestyrelsesmøde, hvor opløsningen kan vedtages med 5/6 af de tilstedeværende stemmer.

Såfremt opløsning herefter kan gennemføres, tager hovedbestyrelsen ved almindelig stemmeflertal stilling til de bestående værdiers anvendelse – så vidt muligt indenfor andet kirkeligt arbejde blandt søfolk og fiskere.

 

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. februar 2014, hvorved tidligere love af den 26. september 2012 ophæves.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.