Privatlivspolitik

Vi passer på dine data

Sømandsmissionen følger myndighedernes retningslinjer for, hvordan vi skal håndtere personfølsom data. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har her.

Vi beskytter din personlige integritet

For os er det vigtigt, at dine personoplysninger og din personlige integritet beskyttes korrekt.

Denne informationstekst gælder for dig, der besøger Indenlandsk Sømandsmissions hjemmeside og/eller lader dig registrere i vores database i forbindelse med fx tegning af abonnement, tilmelding til arrangement, gavegivning eller tilmelding til en frivillighedstjeneste.

Formålet med denne tekst er, at du skal kunne forstå, hvad vi gør med dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Vi er forpligtet til at informere om dette ifølge dansk og europæisk databeskyttelseslovgivning.

Denne generelle informationstekst har ikke til hensigt at erstatte andre informationstekster eller samtykker, som du måtte give os. Indholdet i denne information kan blive ændret med tiden. Læs derfor informationen igen, hver gang du har overvejelser vedrørende brugen af dine personoplysninger.

Hvem har ansvar for mine personoplysninger?

Når du bliver registreret i Indenlandsk Sømandsmissions database, er det Indenlandsk Sømandsmission, der er dataansvarlig for de personoplysninger og behandlinger, som udføres i forbindelse med kontakten mellem dig og os.

Indenlandsk Sømandsmission har en databeskyttelsesgruppe, der har særligt fokus på beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesgruppen holder øje med, at vi behandler dine personoplysninger på lovlig vis. Du kan kontakte databeskyttelsesgruppen på mvv@somandsmissionen.dk.

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Den primære kilde til personoplysninger om dig er dig selv, dvs. oplysninger, du giver os i forbindelse med, at du tegner abonnement, eller når du i anden sammenhæng bliver anmodet om at give os oplysninger, såsom navn, fødselsdato, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer.

Ud over de oplysninger, du selv giver os, kan vi også indhente personoplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Personoplysninger om dig opstår ved kontakten mellem os og dig. Vi kan for eksempel gemme mails, nedskrive noter i forbindelse med telefonsamtaler eller på anden vis dokumentere din kommunikation med os.
 • Vi indhenter løbende personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, såsom private og offentlige registre, fx dgs.dk.

Hvis du ikke giver de personoplysninger, vi anmoder om, er det ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig den tjenesteydelse eller det produkt, du ønsker, eller foretage andre handlinger, som du ønsker. I visse tilfælde kan der være en forpligtelse til at udlevere personoplysninger som følge af lovkrav. Vi vil tydeligt angive, hvornår det er obligatorisk at udlevere en bestemt oplysning, for at du kan bruge eller modtage visse produkter eller tjenesteydelser.

Hvem dine personoplysninger kan blive delt med

Dine personoplysninger kan blive delt med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af dine ønsker, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support, SKAT og vores bank. Disse vil altid kun få del i de oplysninger, der er nødvendige for deres rolle.

Enhver videregivelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen, og vi sikrer, at de personoplysninger, der videregives, kun behandles til de formål, hvortil de blev udleveret.

Vi udleverer aldrig dine personoplysninger til kommercielle formål uden dit udtrykkelige samtykke.

Formål og retsgrundlag for behandling

Dine oplysninger som registreret ved Indenlandsk Sømandsmission behandles til følgende formål og på baggrund af det nedenfor anførte retsgrundlag. Det er vigtigt for os, at du altid er klar over, hvad vi gør med dine personoplysninger, og derfor opdateres listen løbende, når vi indfører nye behandlinger. Du vil få besked om disse ændringer, fx via e-mail.

Er du registreret hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteten på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • fremsende bekræftelser på tilmeldinger til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • kunne håndtere administration af registreringsforholdet til dig;
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dine indbetalinger;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse (HVIS vi har fået oplyst dit cpr.nr.);
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov. Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at
 • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
 • optimere vores hjemmesides indretning.

Specifikt om vores behandling af dine oplysninger til markedsføringsformål

Som registreret hos os kan du give samtykke til, at vi sender målrettede meddelelser til dig. Du vil derefter modtage information og tilbud, fx magasiner, nyhedsbreve eller tilbud om at kunne deltage ved arrangementer. Disse informationer og meddelelser kan være generelle (sendes til alle kontakter) eller målrettede (sendes til dig på baggrund af registreringskategori). Vi gemmer også oplysninger om, hvilke meddelelser du har modtaget, og hvordan du har ageret. Disse oplysninger vil ikke blive sammenkørt med andre kilder eller registre eller videregivet til tredjemand, uden at dit samtykke er indhentet først.

I henhold til lovgivningen gælder der særlige regler for visse typer af automatiserede beslutninger, der har juridiske konsekvenser, eller som på tilsvarende vis har væsentlig betydning for dig. Sømandsmissionen vil ikke bruge dine oplysninger til sådanne beslutninger, uden at du har fået yderligere besked om det, og dit eventuelle samtykke er blevet indhentet.

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

Dine personoplysninger kan blive overført til vores leverandører og/eller IT-løsninger uden for EU/EØS. I så fald vil vi træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data, såsom anvendelse af specifikke standardkontraktklausuler, der er udviklet og godkendt af EU, og som sikrer, at overførslen og modtagerens behandling sker i overensstemmelse med gældende love og regler.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i den periode, der er tilladt i henhold til gældende lov. Ved behandling af personoplysninger, hvor der ikke findes nogen juridisk forpligtelse eller regel, der angiver en bestemt periode for opbevaring, må dine personoplysninger ikke gemmes længere end, hvad der er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi kan gemme oplysninger om dig, også efter at din aftale er ophørt, hvis det er nødvendigt for at fastslå eller forsvare retskrav eller gøre disse gældende. Vi kan også gemme dine oplysninger i en begrænset periode, efter at din aftale er ophørt, med det formål at få dig som abonnent eller giver hos os igen. Kun oplysninger, der er relevante for de førnævnte formål, vil blive gemt, efter at din aftale er ophørt, og kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de respektive formål.

Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du som registreret visse lovbestemte rettigheder.

 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring – du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig til direkte markedsføring. Derefter må personoplysningerne ikke længere behandles til det pågældende formål.
 • Ret til adgang – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, hvilket betyder, at du har ret til at få bekræftet, om personoplysninger om dig bliver behandlet, og i så fald også få adgang til personoplysningerne og en vis yderligere information om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning – du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling, såfremt det ikke strider mod gældende lovgivning.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke – hvis og i det omfang du har givet eksplicit samtykke til en bestemt behandling, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.
 • Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, så du kan overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at klage til myndighederne – du har ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Danmark, Datatilsynet), hvis behandling af dine personoplysninger ikke opfylder kravene i EU’s databeskyttelseslovgivning.

Kontakt

Hvis du ønsker at gøre dine lovbestemte rettigheder gældende, bedes du kontakte os personligt med billedlegitimation, da vi har pligt til kun at udlevere informationerne til den person informationerne vedrører.

Kontakt bedes rettet til:
Indenlandsk Sømandsmission
Havnepladsen 1
7100 Vejle
att. Persondataansvarlige Erik R. Hansen eller Miriam Vibjerg

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon (mvv@somandsmissionen.dk,  tlf.nr. 33932543), hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at kontakte de persondataansvarlige hos Indenlandsk Sømandsmission.

Dokumentet er sidst blevet opdateret  d. 09/11/2020